1908 – ∞

“…Była to stosunkowo niewielka liczba panów, którzy w roku 1908 dołączyli do pana Wacława Taubwurcela by powołać do życia ŁKS i w ten sposób przyczynić się do rozwoju fizycznego i duchowego, zarówno swojego jak i innych.
Nie musimy się tu rozwodzić nad szczegółami dalszego rozwoju klubu, ponieważ są one dobrze znane.
Świadomość że zdrowa dusza może żyć tylko w zdrowym ciele stała się powszechną. Potrzeba systematycznego rozwoju fizycznego i utrzymania kondycji fizycznej tak głęboko zakorzeniła się w środowisku, że postanowiono zorganizować się w ramach klubu sportowego, aby wspólnie je kultywować.
Nowi członkowie pochodzący ze wszystkich stron i wszystkich warstw społecznych zaczęli go tworzyć i rozwijać…”
(Neue Lodzer Zeitung z dnia 17.05.1912.)

1908

Arnold Heinman, Jerzy Hirszberg i Henryk Lubawski powracają ze studiów zagranicznych, podczas których zajmują się sportem. Wkrótce rozpoczynają treningi w Łodzi, skupiając wokół siebie liczną grupę młodzieży. “Plac do ćwiczeń” znajduje się w Pasażu Szulca (obecnie al. 1 Maja). Postanawiają zrzeszyć się w ramach klubu sportowego. Początkowo organizacja przyjmuje nazwę “Łodzianka” i przybiera barwy białe. Po krótkim czasie nieformalnego funkcjonowania, nazwa zostaje zmieniona na Łódzki Klub Sportowy, a barwy na biało – czerwone.

Klub zostaje zgłoszony do piotrkowskiego urzędu gubernialnego celem rejestracji. Władze rosyjskie mnożą trudności, ze względu na polski charakter powstającej organizacji. Rejestracja odwleka się.

1909

14 sierpnia – po zmianie barw na biało – czarno – białe i usunięciu spornych zapisów, zarząd Guberni Piotrkowskiej zatwierdza statut klubu i dokonuje rejestracji  “Łodzińskowo Sportiwnowo Obszczestwa”, czyli Łódzkiego Towarzystwa Sportowego. Zarejestrowano taką nazwę dlatego, że w tamtych czasach w języku rosyjskim, nie funkcjonowało jeszcze słowo „Klub”.

17.08.1909. Pierwsze spotkanie założycieli klubu, po rejestracji, odbywa się przy ul. Mikołajewskiej 40 (obecnie Sienkiewicza).
Powołany zostaje zarząd w składzie:
I Prezes:
Ryszard Winter.
Członkowie Zarządu:
– Arnold Heinman,
– Jerzy Hirszberg,
– Zenon Sienkiewicz,
Henryk Lubawski,
– Józef Montag,
– J. Szwarc.

Władze Klubu wynajmują dwa pokoje w budynku przy ulicy Szkolnej 23 lub 29 (obecnie Romualda Mielczarskiego), które stają się pierwszą oficjalną siedzibą ŁKS. Lokal ten, będzie użytkowany do wybuchu I Wojny Światowej w 1914 roku.

1910

ŁKS zostaje członkiem-założycielem LODZER FUSSBALL VERBAND. Organizacja zrzesza łódzkie kluby i organizuje rozgrywki o “Puchar Smitha i Gilchrista”, czyli piłkarskie Mistrzostwa Łodzi w latach 1910-1914.

Prezesem Klubu zostaje pan Wacław Taubwurcel.

1911

ŁKS, po kilku latach gry na wynajmowanych boiskach (pasaż Szulca – obecnie: al. 1 Maja, ul. Wólczańska, ul. Dzielna – obecnie: ul. Narutowicza), rozpoczyna starania o uzyskanie własnego obiektu sportowego. Prezes Wacław Taubwurcel, będący jednocześnie pracownikiem Towarzystwa Akcyjnego I. K. Poznański, zwraca uwagę na plac przy ulicy Srebrzyńskiej 37/39 będący własnością firmy. Dzięki pomocy dyrektora Towarzystwa – Thomasa Horrocksa, dociera do zarządu. Władze Towarzystwa przychylają się do prośby  i przekazują czteromorgowy teren na potrzeby Klubu. Rozpoczynają się prace budowlane.
Thomas Horrocks zostaje członkiem honorowym ŁKS. Członkowie zarządu Towarzystwa Akcyjnego IK Poznański – Maurycy Poznański  i Maurycy Hertz otrzymują tytuły Członków Protektorów ŁKS.

1912

16 maja – uroczyste otwarcie obiektu sportowego przy ul. Srebrzyńskiej 37-39, połączone z Igrzyskami Sportowymi.

Według gazety Neue Lodzer Zeitung, w chwili oddania obiektów do użytku, Klub posiada około 140 członków.
Thomas Horrocks otrzymuje tytuł: Honorowego Prezesa ŁKS.

1913

23 lutego – odbywa się zebranie sprawozdawczo-wyborcze ŁKS. Według sprawozdania przedstawionego przez sekretarza Klubu, pana Zenona Sienkiewicza, ŁKS posiadał w tym dniu 110 członków oraz 27 kandydatów. W ciągu ostatniego roku przybyło 45 osób, a ubyło 12.

Następnie skarbnik, pan Sobocki, przedstawił bilans:
– przychód ogółem: 5036 rubli, 59 kopiejek,
– koszty ogółem: 4756 rubli, 56 kopiejek.
W tym:
– z przychód z meczów: 1909 rubli, 51 kopiejek; koszty organizacji: 1538 rubli, 77 kopiejek.
– przychód z teatru: 2311 rubli, 8 kopiejek; koszty działalności: 1895 rubli, 20 kopiejek.
– przychody ze składek: 476 rubli, 50 kopiejek.

Kapitan sportowy, pan Bernard Miller zreferował działalność sportową.
W ŁKS działały 3 sekcje:
– piłka nożna,
– lekkoatletyka,
– gimnastyka.
Wyniki wyborów:
Prezes: Wacław Taubwurcel
VicePrezes: Konrad Fiedler
Sekretarz: Zenon Sienkiewicz
Zastępca sekretarza: Zenon Kozłowski
Skarbnik: J. Szwarc
Zastępca skarbnika: B. Sobocki
Gospodarz: Leopold Komorowski
Kapitan: Bernard Miller
Członek Zarządu: Arnold Heiman
Zastępcy: 
– Werner,
– Sędkiewicz,
– J. Montag.
Komisja rewizyjna:
– H. Szumacher,
– H. Burghardt,
– Majeranowski.
Zastępcy: 
– J. Ahnert,
– Trojanowski.

11 marca – dzięki ofiarności dyrektora i akcjonariusza Zakładów IK Poznańskiego – pana Lewińskiego, ŁKS otrzymuje dalsze tereny przy ul. Srebrzyńskiej, na których powstają korty tenisowe. Koszt budowy wynosi 800 rubli.
22 grudnia – umiera honorowy Prezes ŁKS – Thomas Horrocks

1914

22 marca – odbywa się zebranie sprawozdawczo-wyborcze ŁKS. Bierze w nim udział 30 ze 180 członków Towarzystwa.
Według sprawozdania, działają sekcje:
– piłka nożna,
– lekkoatletyka,
– tenis.
Klub wychodzi z inicjatywą powołania Polskiego Związku Piłki Nożnej na terenach Królestwa  Polskiego. Postanowiono pozyskać do tej inicjatywy inne kluby działające na tym terenie i zwołać zjazd założycielski jesienią.
Bilans Klubu:
– przychody: 3119 rubli, 74 kopiejki.
– koszty: 3052 ruble, 91 kopiejek
Kapitał zakładowy: 214  rubli.

Wyniki wyborów:
Prezes: Wacław Taubwurcel.
Członkowie Zarządu:
– J. Szwarc,
– Z. Sienkiewicz,
Bernard Miller,
– A. Heiman,
– Z. Komorowski,
– J. Ahnert,
– J. Filipiński,
– J. Horrocks.
Zastępcy:
– J. Bomba,
– K. Tarłowski,
– Z. Kozłowski.
Komisja rewizyjna:
Konrad Fiedler,
– H. Szumacher,
– F. Seidler.
Zastępcy:
– B. Sobocki,
– H. Burghardt.

Sierpień – z powodu wybuchu I Wojny Światowej, ŁKS zawiesza działalność.

1915

Wojska niemieckie okupujące Łódź, używają obiektu sportowego ŁKS przy ul. Srebrzyńskiej 37/39 do celów socjalno-bytowych. Budynki i inne naniesienia zostają rozebrane lub zdewastowane. Na boiskach uprawiane są warzywa. Teren ten nie wróci już we władanie ŁKS.

19161917

Prezes Wacław Taubwurcel wznawia, w ograniczonym zakresie, działalność Klubu. Tymczasowa siedziba znajduje się w mieszkaniu państwa Kowalskich, przy ul. Legionów 26.

10 lipca 1917 – zostaje wyłoniony Zarząd Tymczasowy w celu “zorganizowania Klubu i rozpoczęcia działalności.
Prezes: Wacław Taubwurcel.
Vice Prezes: Karol Waleński.
I Sekretarz: Zygmunt Krachulec.
II Sekretarz: Stanisław Kowalski.
I Skarbnik: J. Montag.
II Skarbnik: J. Hirszberg.
I Gospodarz: J. Komorowski.
II Gospodarz: L. Bogacki.
Członek Zarządu: J. Szwarc.
W okresie od 10.07.1917 do 17.06.1918 Zarząd odbywa 12 posiedzeń i podejmuje 53 uchwały.
Treningi i mecze pokazowe odbywają się na boisku w parku Helenów.

1918

Maj – siedziba Klubu zostaje przeniesiona na al. Kościuszki 32.
17 czerwca – odbywa się zebranie sprawozdawczo-wyborcze ŁKS. Udział bierze 28 członków Klubu. Sprawozdanie finansowe za okres 10.07.1917-15.06.1918 przedstawia Zygmunt Krachulec:
– przychody: 2887 marek
– koszty: 2119 marek
Stan Kasy: 767 marek

Wyniki wyborów:
Prezes: Wacław Taubwurcel.
Vice Prezes: Karol Waleński.
Skarbnik: Arnold Heiman.
Sekretarz: Zygmunt Krachulec.
Gospodarz: J. Sznajder.
Członkowie Zarządu:
– I. Czekalski,
– A. Kowalski,
– Cz. Kozłowski.
Komisja rewizyjna:
–  Fr. Berger,
– A. Cywiński,
– T. Skarzyński.
Komisja sportowa:
– I. Czekalski,
– A. Kowalski,
Henryk Lubawski.

1919

Luty – klub kupuje Obligacje Państwowe na kwotę 2000 marek polskich.
Postanowiono ufundować nowy sztandar klubowy.
15 marca
– odbywa się zebranie sprawozdawczo-wyborcze ŁKS.
Wyniki wyborów:
Prezes: Wacław Taubwurcel.
Vice Prezes: Jan Sznajder.
Sekretarz:
Zygmunt Krachulec,
– Czesław Przybyszewski.
Skarbnik: Stanisław Kowalski.
Zastępca skarbnika: Adam Cywiński.
Gospodarze:
– Stanisław Piotrowski,
– Józef Sobczyński.
Komisja Sportowa:
– Zygmunt Hanke,
– Józef Lewalski,
– Stanisław Lewalski,
– Antoni Kowalski,
– Stanisław Piotrowski.
Komisja rewizyjna:
– Bernard Pelikan,
Józef Wolczyński,
– Eugeniusz Myszkorowski.

W roku 1919, Zarząd odbywa 15 posiedzeń, na których podejmuje 69 uchwał.

1920

Z powodu wojny polsko-bolszewickiej, działalność klubu uległa ograniczeniu. Nie odbywa się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Zarząd wybrany w roku 1919 działa nadal, odbywając 12 posiedzeń i podejmując 63 uchwały. Siedziba klubu przeniesiona zostaje na ul. Piotrkowską 92.

1921

12 maja – odbywa się zebranie sprawozdawczo-wyborcze ŁKS. Ustępujący zarząd otrzymuje absolutorium. Uchwalony zostaje nowy statut klubu, w miejsce obowiązującego dotychczas statutu, zatwierdzonego jeszcze przez władze rosyjskie. Nowy statut zostaje zatwierdzony przez Urząd Wojewódzki pod nr 461. W związku z toczącym się od kilku dni III Powstaniem Śląskim, wyasygnowano na rzecz powstańców kwotę 5220 marek polskich. Złożono ją później na ręce Wojciecha Korfantego.

Wyniki wyborów:
Prezes: Wacław Taubwurcel.
Vice Prezes: Zygmunt Krachulec
.
Sekretarz: Czesław Przybyszewski.
Zastępca sekretarza: Antoni Kowalski.
Skarbnik: Z. Skibicki.
Zastępca skarbnika: Jan Czekalski.
Gospodarz: Zygmunt Kołaczkowski.
Zastępca gospodarza: J. Szneider.

W roku 1921 Zarząd odbywa 37 posiedzeń, na których podejmuje 226 uchwał.

1922

21 lutego – na posiedzeniu Rady Miasta, obradującej pod kierownictwem wiceprzewodniczącego Stanisława Rapalskiego, podjęto uchwałę o wydzierżawieniu  Łódzkiemu Klubowi Sportowemu, na okres 20 lat, działki o powierzchni 51.000m², leżącej na Polesiu Konstantynowskim, przy zbiegu Al. Unii i  Szosy Karolewskiej, pod budowę Parku Sportowego.

30 marca – odbywa się zebranie sprawozdawczo-wyborcze ŁKS. Podjęta zostaje uchwała o powołaniu Tymczasowej Komisji Sportowej. Zadania komisji:
– być ciałem doradczym dla Zarządu, w zakresie inicjatyw sportowych,
– opracować regulamin działania komisji,
– tworzyć kolejne sekcje sportowe w ramach klubu.

Wyniki wyborów:
Prezes: Wacław Taubwurcel.
Vice Prezes: Zygmunt Krachulec
.
Sekretarz I: Julian Woźniak.
Sekretarz II: Czesław Mike.
Skarbnik I: Franciszek Feja.
Skarbnik II: Stanisław Wnukowski.
Gospodarz I: Zygmunt Kołaczkowski.
Gospodarz II: Eugeniusz Lutrosiński.
Bibliotekarz: Zygmunt Skibicki.
Skład Tymczasowej Komisji Sportowej:
– Zygmunt Hanke,
– Wacław Łojszczyk,
– Zygmunt Skibicki,
– Karol Waleński,
Zygmunt Krachulec,
– Leonow,
– Stefan Kowalczyk,
– James Horrocks,
– Jan Jarkiewicz.

13 kwietnia – nadzwyczajne, walne zebranie członków ŁKS, udziela Zarządowi pełnomocnictwa do podpisania umowy z magistratem miasta Łodzi na wydzierżawienie terenów pod budowę Parku Sportowego.
Sierpień – podpisanie umowy z magistratem miasta Łodzi na wydzierżawienie terenów pod budowę Parku Sportowego.
22 sierpnia – w Dzienniku Zarządu Miasta Łodzi nr 35 pojawia się informacja o zawiązaniu się Komitetu Budowy. W skład komitetu wchodzą:
Paweł Garapich  (Wojewoda Łódzki),
– Stanisław Irzycki (Komisarz Rządu),
– gen. Stefan Majewski  (dowódca  O.K. IV),
Aleksy Rżewski  (Prezydent m. Łodzi),
Wacław Taubwurcel (Prezes ŁKS),
Maurycy Poznański,
Maurycy Ignacy Poznański,
– Marceli Barciński,
Karol Geyer,
– Jan Smarzyński,
– Dyr. Binkerhof,
– Bolesław Kotkowski,
– Dyr. Well,
– Antoni Lipiński,
Józef Wolczyński,
Zygmunt Krachulec,
– Zygmunt Skibicki,
– Karol Waleński.

Członek Klubu, Romuald Kowalski funduje Złotą Księgę Ofiarodawców. Wyemitowane zostają “cegiełki” dla ofiarodawców. Projekt Parku Sportowego wykonuje inż. Ludwik Christelbauer , we współpracy z inż. arch. Stanisławem Kowalskim.

15 września – na posiedzeniu zarządu, przyjęty został regulamin opracowany przez Tymczasową Komisję Sportową. Komisja złożyła swoje mandaty. Na podstawie nowoprzyjętego regulaminu, zarząd powołał Komisję Sportową w następującym składzie:
Heliodor Konopka,
– Zygmunt Hanke,
– Wacław Łojszczyk,
– Henryk Skwarczyński,
– Kazimierz Czekalski,
– Jan Nitecki,
– Sylwester Trojanowski.

1923

3 marca – odbywa się zebranie sprawozdawczo-wyborcze ŁKS.
Wyniki wyborów:
Prezes: Julian Woźniak.
Vice Prezes:
Józef Wolczyński,
– Karol Waleński.
Sekretarz:
– Emanuel Henneberg,
– Henryk Skwarczyński.
Skarbnik: 
– Franciszek Feja,
– Stanisław Wnukowski.
Gospodarz:
– Jerzy Kołaczkowski,
– Eugeniusz Lutrosiński.

Dotychczasowy Prezes – Wacław Taubwurcel otrzymał tytuł Honorowego Prezesa ŁKSZarząd odbywa 43 posiedzenia i podejmuje 399 uchwał.

Powołano do życia sekcje:
– szermierczą,
– kolarską.
Siedziba klubu znajduje się przy ulicy Przejazd 4.

1924

8 marca – odbywa się zebranie sprawozdawczo-wyborcze ŁKS. Obok istniejącej już Komisji Sportowej, powołana zostaje Komisja Gospodarcza. Ustalona zostaje wysokość składek członkowskich:
– wpisowe: 3 zł,
– miesięczna składka członkowska: 1 zł,
– miesięczna składka kandydack:  0,25 zł.
Na każdego członka klubu nałożony zostaje obowiązek wpłaty 1 zł. na Fundusz Olimpijski. Utworzono kobiecą sekcję lekkoatletyczną.

Zarząd.
Prezes: Julian Woźniak.
Vice Prezes:
– Franciszek Feja,
Heliodor Konopka.
Sekretarz:
– Karol Łukasiewicz,
– Bogusław Duszyński.
Skarbnik:
– Adam Sosiński,
– Stanisław Wnukowski,
– Bronisław Szemiot.
Gospodarz:
– Zygmunt Hanke,
– Władysław Kozielski.
Członkowie zarządu:
– Emanuel Henneberg,
– Zygmunt Skibicki,
– Stanisław Kowalski.

Komisja Sportowa.
Przewodniczący: Stanisław Kowalski.
Członkowie:
– Karol Waleński,
– Józef Lewalski,
Zygmunt Otto,
– Antoni Kowalski,
– Czesław Rembowski.
Trener: Lajos Czeizler.

Komisja Gospodarcza.
Przewodniczący: Zygmunt Hanke.

10 sierpnia – uroczyste otwarcie Parku Sportowego ŁKS.
10-17 sierpnia
– uroczystości jubileuszowe z okazji piętnastolecia Klubu.

Od sierpnia do października – trwa konflikt ŁKS z ŁOZPN. Jego powodem jest zawieszenie przez związek Antoniego Śledzia i posądzenie go o zawodowstwo na podstawie nie popartej dowodami, denuncjacji działacza ŁTSG. Członkowie ŁKS rezygnują z funkcji pełnionych w ŁOZPN. Dopiero interwencja PZPN przywraca zawodnika do gry.

17 grudnia – na łamach Tygodnika Sportowego ukazuje się informacja, że siedziba klubu została przeniesiona na ul. Piotrkowską 108.

1925

28 lutego – odbywa się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu. Zostaje uchwalony mowy Statut Klubu. Najważniejsze zmiany:
1. Rok administracyjny trwa od 1 grudnia do 30 listopada.
2. Prezesa klubu wybiera bezpośrednio Walne Zgromadzenie.
3. Zarząd składa się z 11 członków i 3 zastępców.

Statut ŁKS 1925

24 marca – odbywa się walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze ŁKS. Bierze w nim udział 121 członków klubu. Według sprawozdania Zarządu, klub liczy około 250 czynnych członków. 600 członków nieaktywnych, zostało skreślonych z listy. Przedstawiono sprawozdania z działalności sekcji piłkarskiej lekkoatletycznej i nowoutworzonej – kolarskiej. Sprawozdanie finansowe wykazało dość duże długi klubu, w związku z prowadzonymi inwestycjami. Ustępującemu Zarządowi udzielono absolutorium.
Wyniki wyborów:
Prezes: Heliodor Konopka.
Vice Prezes: Aleksy Rżewski.
Zarząd:
– Julian Woźniak,
Zygmunt Krachulec,
– Stanisław Kowalski,
– Zygmunt Skibicki,
– Adam Sosiński,
– Kazimierz Goliński,
– Józef Ciaś,
– Stanisław Wnukowski,
– Stanisław Piątkowski.
Zastępcy:
– Zygmunt Hanke,
– Karol Łukasiewicz,
– Aleksander Kordasz.
Komisja Rewizyjna:
– Franciszek Feja,
– Czesław Przybyszewski,
– Stanisław Rogacki.
Ustanowiono regulamin sekcji kolarskiej. Postanowiono powołać Sąd Koleżeński. Członkowie klubu opodatkowali się kwotą 10 zł. na potrzeby klubu.

5 maja – na posiedzeniu Rady Miasta, postanowiono o wydzierżawieniu na rzecz ŁKS boiska w Parku Poniatowskiego. Jednocześnie klub został zobowiązany do przedstawienia planu oraz kosztorysu budowy trybun wokół boiska.

12 grudnia – odbywa się walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze ŁKS. Przybywa ponad 100 członków klubu, ale tylko 37 jest uprawnionych do głosowania. Pozostali nie uiszczają opłaty w wysokości 10 zł, ustalonej podczas zebrania 24.03.1925. W związku z trudną sytuacją gospodarczą, prolongowano dokonanie wpłat do dnia 01.04.1926 i ustalono nowy termin walnego zgromadzenia na 19.12.1925.
19 grudnia – ponowne walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze ŁKS. Prezes Konopka przedstawia sprawozdanie z prac Zarządu. Od 01.01.1925 do 30.11.1925 Zarząd odbywa 38 posiedzeń i załatwia 838 spraw. Klub liczy 346 członków rzeczywistych, jednego honorowego i 117 kandydatów. Przedstawione zostają sprawozdania z działalności sekcji piłkarskiej, lekkoatletycznej, kolarskiej i nowoutworzonej – łyżwiarskiej.

Wyniki wyborów:
Prezes: Heliodor Konopka.
I Vice Prezes i przewodniczący Komisji Sportowej: Stanisław Kowalski.
II Vice Prezes i kierownik finansowy: Zygmunt Krachulec.
Przewodniczący komitet budowy Parku Sportowego: Zygmunt Skibicki.
Kierownik sekcji lekkiej atletyki: Zygmunt Kordasz.
Sekretarz: Józef Ciaś.
Skarbnik: Kazimierz Goliński.
Gospodarz: Stanisław Wnukowski.
Komisja dochodów niestałych: Witold Cichocki.
Zarząd:
– Stefan Fichna,
– Stanisław Piątkowski.
Zastępcy:
– Franciszek Feja,
– Antoni Kowalski,
– Józef Pfeiffer.
Komisja Rewizyjna:
– Stanisław Rogacki,
– James Horrocks,
– J. Dziamarski.

1926

10 stycznia – ukazuje się komunikat zarządu ŁOZPN, informujący o zawieszeniu ŁKS z powodu niezastosowania się do decyzji ŁOZPN z 24 grudnia 1925, nakazującej ujawnienie ksiąg rachunkowych klubu, komisji powołanej przez związek.

ŁKS ma zastrzeżenia, co do trybu powołania komisji oraz do jej składu.

15 lutego – rewizja ksiąg rachunkowych, dokonana przez zaakceptowaną przez klub komisję, nie wykazuje nieprawidłowości w działalności ŁKS.

15 września – do użytku oddane zostają korty tenisowe na terenie Parku Sportowego. Zarówno korty jak i strzelnica sportowa znajdują się pod zarządem rodziny Kowalskich.

9 października – Kurier Łódzki informuje o przyznaniu, po raz pierwszy w historii, subwencji przez Radę Miasta na rzecz organizacji sportowych w Łodzi. Wysokość subwencji wynosi:
– ŁKS – 5000 zł.
– Widzew – 1000 zł.
– Orlę – 1000 zł.
– Hasmonea – 1000 zł.
Po kilku dniach, subwencja dla ŁKS zostaje zmniejszona do 1000 zł.

31 października – do użytku zostaje oddana strzelnica sportowa na terenie ŁKS. Uroczystość połączona jest z ogólnopolskimi zawodami strzeleckimi.

11 grudnia – odbywa się walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze ŁKS, w którym uczestniczy 120 osób. Według sprawozdania, klub liczy 478 członków i 144 kandydatów. Przedstawione są sprawozdania z działalności sekcji piłkarskiej, lekkoatletycznej, kolarskiej, tenisa ziemnego, tenisa stołowego, strzeleckiej i łyżwiarskiej.

Wyniki wyborów:
Prezes: Heliodor Konopka.
Vice Prezes d/s finansów: Franciszek Feja.
Vice Prezes d/s sportu: Zygmunt Krachulec.
Sekretarz: Józef Ciaś.
Zastępca sekretarza: Tadeusz Wisławski.
Skarbnik: Kazimierz Goliński.
Kierownik budowy Parku Sportowego: Stanisław Kowalski.
Kierownik sekcji dochodów niestałych: Karol Borkowski.
Kierownik sekcji kolarskiej: Józef Pfeiffer.
Kierownik sekcji lekkiej atletyki: Zygmunt Kordasz.
Kierownik sekcji piłki nożnej: Heliodor Konopka.
Gospodarz: Zygmunt Merle.
Członkowie Zarządu:
– Zygmunt Skibicki,
– Stanisław Wnukowski,
– Stanisław Piątkowski.
Komisja Rewizyjna:
Aleksy Rżewski,
– Stanisław Rogacki,
– J. Dziamarski.

1927

1 marca – powstaje Polska Liga Piłki Nożnej, początkowo będąca w opozycji do PZPN. ŁKS zostaje jednym z czternastu członków założycieli Ligi.

Wrzesień – rozpoczyna się budowy basenu na terenie Parku Sportowego ŁKS. Klub otrzymuje subwencję z PUWF w wysokości 40000 zł. Rada Miasta przyznaje subwencję w wysokości 5000 zł. Do pracy przystępuje pięćdziesięciu robotników.
17 grudnia – odbywa się walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze ŁKS. Obecne na obradach są 143 osoby. Uprawnionych do głosowania jest 79.
Przedstawione zostają sprawozdania z działalności sekcji piłkarskiej, lekkoatletycznej, kolarskiej, tenisa ziemnego, tenisa stołowego, strzeleckiej i łyżwiarskiej.

Wyniki wyborów.
Prezes: Heliodor Konopka.
Vice Prezes d/s finansów: Franciszek Feja.
Vice Prezes d/s sportu: Zygmunt Krachulec.
I Sekretarz: Zygmunt Skibicki.
II Sekretarz: Zygmunt Lange.
Skarbnik: Paweł Goliński.
Gospodarze:
– Zygmunt Merle (dział ogólny),
– Stanisław Wnukowski (dział imprez),
– Zygmunt Rębalski (lokal klubowy).
Kierownicy sekcji:
Heliodor Konopka (piłka nożna),
Zygmunt Krachulec (kolarstwo),
– Zygmunt Kordasz (lekkoatletyka),
– Zygmunt Lange (tenis ziemny i stołowy),
– Tadeusz Wisławski (strzelectwo),
– Stanisław Kowalski (budowa stadionu),
– Stanisław Kozielski (kierownik sekretariatu),
– Józef Ciaś (komisja jubileuszowa).
Zastępcy:
– Emanuel Henneberg,
– Józef Pfeiffer,
– Józef Ciaś.
Komisja Rewizyjna:
Aleksy Rżewski,
– Stanisław Rogacki,
– J. Dziamarski.

1928

11 stycznia – na posiedzeniu Zarządu, ustalony zostaje termin obchodów dwudziestolecia klubu. Uroczystości jubileuszowe wyznaczono na okres 09.-16.09.1928.
Powołana została komisja organizacyjna w składzie:
Zygmunt Krachulec (przewodniczący),
– Józef Ciaś,
– Zygmunt Skibicki,
– Paweł Goliński,
– oraz kierownicy poszczególnych sekcji.

6 maja – powstaje sekcja bokserska ŁKS.
Sierpień – W związku z brakiem środków na dokończenie budowy baseny sportowego, Rada Miasta postanowiła dofinansować inwestycję z środków pozyskanych z dotacji rządowych. Warunkiem wypłacenia dotacji jest prawo do dysponowania pływalnią przez Magistrat.

9-16 września – odbywają się uroczystości jubileuszowe z okazji dwudziestolecia ŁKS.

 

22 grudnia – odbywa się walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze ŁKS. Zostaje wybrany nowy Zarząd.

Wyniki wyborów.
Prezes: ppłk Eugeniusz Chilarski  
I Vice Prezes: Heliodor Konopka (zarazem kierownik sekcji piłki nożnej).
II Vice Prezes: Zygmunt Krachulec (zarazem kierownik sekcji kolarskiej).
Sekretarz: Józef Ciaś.
Skarbnik: Zygmunt Lange.
Gospodarz: Stanisław Wnukowski.
Kierownik sekcji lekkoatletycznej: Alfred Joss.
Kierownik sekcji tenisa: Zygmunt Rau.
Kierownik sekcji strzeleckiej: Leon Wawrzecki.
Kierownik budowy Parku Sportowego: Stanisław Kowalski.
Członkowie Zarządu:
– Paweł Goliński,
– Zygmunt Skibicki,
– Zygmunt Hanke,
– Józef Pfeifer.

1929

Sierpień – w związku z brakiem środków potrzebnych do budowy basenu, Magistrat Łodzi postanowił postanowił partycypować w inwestycji, w zamian za to, pływalnia miała stać się obiektem miejskim. Samorząd łódzki wyasygnował na ten cel w ciągu roku 37400 zł.

Wrzesień – korty tenisowe i strzelnica zostały przejęte przez ŁKS od rodziny Kowalskich.
21 grudnia – walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze ŁKS. Dokonano wyboru nowego zarządu.
Prezes:
ppłk Eugeniusz Chilarski
I Vice Prezes:
Heliodor Konopka (zarazem kierownik sekcji piłki nożnej).
II Vice Prezes:
Zygmunt Rau
Skarbnik:
– Zygmunt Lange,
– Paweł Goliński.
Sekretarz:
– Stanisław Piątkowski.
Gospodarz:
– Zygmunt Skibicki.
– Józef Pfeifer,
– Leon Wawrzecki,
– Stanisław Wnukowski,
– Stanisław Kowalski,
– L. Libert,
– Jerzy Rygler,
– Kazimierz Wardęszkiewicz.

1930

1 lutego – główna siedziba Klubu zostaje przeniesiona na ulicę Piotrkowską 174. Jednakże lokal przy u. Piotrkowskiej 108 jest nadal użytkowany.

22 lipca – oficjalne otwarcie pływalni w Parku Sportowym ŁKS.

Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze, wbrew statutowi, zostało przeniesione na styczeń 1931.

1931

25 stycznia – walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze ŁKS. Dokonano wyboru nowego zarządu.
Prezes:
ppłk Eugeniusz Chilarski
I Vice Prezes:
Heliodor Konopka (zarazem kierownik sekcji piłki nożnej).
II Vice Prezes:
Zygmunt Rau
.
Członkowie Zarządu:
Zygmunt Krachulec,
– Paweł Goliński.
Skarbnik:
– Zygmunt Lange.
Sekretarze:
– Zygmunt Rębalski,
– Kazimierz Wardęszkiewicz.
Księgowy:
– Szaleńczyk.
Gospodarze:
– Stanisław Wnukowski,
– Roman Tadeuszewicz.
Komitet Budowy Parku Sportowego:
Eugeniusz Chilarski,
– Stanisław Kowalski,
– Stanisław Domaszewicz,
– Zygmunt Rau,
– Zygmunt Skibicki,
– Witold Mackiewicz.
Kierownik sekcji kolarskiej:
– Józef Pfeiffer.
Kierownik sekcji lekkoatletycznej:
– Zygmunt Merle.
Kierownik sekcji gier sportowych:
– Klaudiusz Lityński.
Kierownik sekcji tenisowej:
– Zygmunt Rau.
Kierownik sekcji strzeleckiej:
– Witold Mackiewicz.
Kierownik sekcji zimowej:
– Zygmunt Lange.
Kierownik sekcji bokserskiej:
– Zygmunt Merle,
– Stanisław Wnukowski.
Kierownik sekcji pływackiej:
– Rymler.

wrzesień – oddano do użytku trzy nowe korty. Tym samym ich liczba zwiększa się do sześciu.
24 września – Zarząd postanawia podnieść ceny biletów o 10 groszy.
Uzyskaną z tej zbiórki kwotę: 800,20 zł przeznaczono na fundusz pomocy osobom bezrobotnym.

1932

9 stycznia – walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze ŁKS. Dokonano wyboru nowego zarządu.
Prezes:
ppłk Eugeniusz Chilarski
I Vice Prezes:
Heliodor Konopka (zarazem kierownik sekcji piłki nożnej).
II Vice Prezes:
Zygmunt Rau
.
Członkowie Zarządu:
– Stanisław Domaszewski,
– Alfred Joss,
– Stanisław Kowalski,
Zygmunt Krachulec,
– Klaudiusz Lityński,
– Witold Mackiewicz,
– Józef Pffeifer.
Skarbnicy:
– Alfred Joss,
– Zygmunt Lange.
Sekretarz:
– Kazimierz Wardęszkiewicz.
Gospodarze:
– Stanisław Wnukowski,
– Zygmunt Rębalski.
Komitet Budowy Parku Sportowego:
Eugeniusz Chilarski,
– Stanisław Kowalski,
– Stanisław Domaszewicz,
– Zygmunt Rau,
– Zygmunt Skibicki.
Kierownik sekcji kolarskiej:
– Józef Pfeiffer.
Kierownik sekcji lekkoatletycznej:
– Zygmunt Merle.
Kierownik sekcji gier sportowych:
– Klaudiusz Lityński.
Kierownik sekcji tenisowej:
– Zygmunt Rau.
Kierownik sekcji strzeleckiej:
– Witold Mackiewicz.
Kierownik sekcji zimowej:
– Zygmunt Lange.
Kierownik sekcji bokserskiej:
Zygmunt Krachulec.
Podjęto m. in. uchwałę, o rozpoczęciu budowy krytej trybuny na stadionie piłkarskim.

Sierpień – reaktywowano sekcję szermierki.

Listopad – powstała trybuna przy lodowisku na ok 300 osób.|
– zainstalowano sztuczne oświetlenie lodowiska.

1933

04.02.1933 – walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze ŁKS. Dokonano wyboru nowego zarządu.
Prezes:
ppłk Eugeniusz Chilarski.
I Vice Prezes:
Heliodor Konopka (zarazem kierownik sekcji piłki nożnej).
II Vice Prezes:
Zygmunt Rau
.
Członkowie Zarządu:
– Stanisław Domaszewski,
– Stanisław Kowalski,
Zygmunt Krachulec,
– Zygmunt Rębalski,
– Józef Pffeifer.
Skarbnicy:
– Alfred Joss,
– Zygmunt Lange.
Sekretarz:
– Kazimierz Wardęszkiewicz,
– Zygmunt Skibicki.
Gospodarze:
– Stanisław Wnukowski,
– Zygmunt Rębalski.
Komitet Obchodów 25-lecia:
Eugeniusz Chilarski,
– Kazimierz Goliński,
– Zygmunt Rębalski,
– Karol Łukasiewicz,
– Stanisław Kowalski.
Kierownik sekcji kolarskiej:
– Józef Pfeiffer.
Kierownik sekcji lekkoatletycznej:
– Ludwik Szumlewski.
Kierownik sekcji gier sportowych:
– Kazimierz Wardęszkiewicz,.
Kierownik sekcji tenisowej:
– Zygmunt Rau.
Kierownik sekcji strzeleckiej:
– Feliks Harasimowicz.
Kierownik sekcji zimowej:
– Zygmunt Lange.
Kierownik sekcji bokserskiej:
Zygmunt Krachulec.
Kierownik sekcji szermierczej:
– Jan Krysiński.
Kierownik sekcji pływackiej:
– Stanisław Zgliczyński.
Kierownik sekcji szybowcowej:
– Stanisław Domaszewski.

16.02.1933 – podział mandatów w Zarządzie.
Utworzenie komitetu obchodów XXV-lecia ŁKS.
Wyznaczenie daty obchodów na czerwiec 1933. Później była ona kilkakrotnie przesuwana.

06.05.1933 – zmarł działacz ŁKS, były kierownik sekcji lekkoatletycznej – Zygmunt Merle.

22.06.1933 – Magistrat miasta Łodzi przedłużył umowę dzierżawy obiektów przy al. Unii o następne piętnaście lat.

21/22.10.1933 – Obchody XXV-lecia Łódzkiego Klubu Sportowego.

12.1933 – płk Eugeniusz Chilarski poinformował, że ze względu na obowiązki służbowe, rezygnuje z funkcji prezesa ŁKS.

1934

03.02.1934. – walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze ŁKS. Dokonano wyboru nowego zarządu.
Prezes:
Józef Wolczyński
.
I Vice Prezes:
Heliodor Konopka (zarazem kierownik sekcji piłki nożnej).
II Vice Prezes:
Zygmunt Rau
.
Sekretarz:
– Zygmunt Rębalski.
Skarbnik:
– Zygmunt Skibicki.
Członkowie Zarządu:
– Brunon Kohler,
– Karol Łukasiewicz,
– Jan Krysiński,
– Kazimierz Goliński.
Komisja rewizyjna:
– Franciszek Feja,
– Alfred Joss,
– Stanisław Rogacki.
Sąd koleżeński:
– mjr Tadeusz Marszałek,
– Wawrzyniec Maurer,
– Czesław Dąbrowski,
– Stanisław Zagliczyński.
Kierownik sekcji kolarskiej:
– Józef Pfeiffer.
Kierownik sekcji lekkoatletycznej:
– Ludwik Szumlewski.
Kierownik sekcji gier sportowych:
– Stanisław Woyde.
Kierownik sekcji tenisowej:
– Zygmunt Rau.
Kierownik sekcji strzeleckiej:
– mjr Alfred Hofbauer.
Kierownik sekcji zimowej:
– Zygmunt Lange.
Kierownik sekcji bokserskiej:
– Henryk Wagner.
Kierownik sekcji szermierczej:
– Jan Krysiński.
Kierownik sekcji pływackiej:
– Stanisław Salm.
Kierownik sekcji szybowcowej:
– Stanisław Domaszewski.

03.1934. – W prasie pojawiła się informacja o tym, że w tym roku rozpocznie się budowa krytej trybuny na stadionie.
Został wybrany wykonawca projektu – inżynier Łoś.

1935

14.01.1935. – W prasie pojawia się informacja o zmianie siedziby Klubu.
Obecny adres to ulica Wólczańska 140.

24.02.1935. – walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze ŁKS.
Ustalono preliminarz budżetowy na kwotę 66550 zł.
Dokonano wyboru nowego zarządu.
Prezes:
Józef Wolczyński
.
I Vice Prezes:
Zygmunt Rau.
II Vice Prezes:
Stanisław Kowalski.
Skarbnik:
– Henryk Lubawski.
Gospodarze:
– Zygmunt Skibicki,
– Mieczysław Korcelli.
Członkowie Zarządu:
– Heliodor Konopka,
– Zygmunt Hanke,
– Czesław Rębalski,
– Karol Łukasiewicz,
– Jan Krysiński,
– Zygmunt Lange,
– Kazimierz Wardęszkiewicz,
– Eugeniusz Zemełko.
Komisja rewizyjna:
– Edmund Grajwoda,
– Adolf Fiszer,
– Golińska,
– Skwarczyński,
– Sosiński.
Kierownik sekcji piłki nożnej:
– Czesław Rębalski.
Kierownik sekcji lekkoatletycznej:
– Heliodor Konopka.
Kierownik sekcji sportów zimowych:
– Zygmunt Hanke.
Kierownik sekcji gier sportowych:
– Karol Łukasiewicz.
Kierownik sekcji szermierczej i pływackiej:
– Jan Krysiński.
Kierownik sekcji tenisowej:
– Zygmunt Rau.
Kierownik sekcji kolarskiej:
– Stanisław Kowalski.
Kierownik sekcji Polskiej Odznaki Sportowej:
– Izydor Czekalski.
Kierownik sekcji bokserskiej:
– Stefan Snawadzki.
Kierownik sekcji towarzyskiej i gospodarczej:
– Zygmunt Lange.
Sekcja pań:
– Szumlewska.

 

05.1935. – w prasie pojawiła się informacja o utworzeniu sekcji motorowej przy ŁKS.
Początkowo miała mieć 25 członków.

13.05.1935. – w związku ze śmiercią marszałka Józefa Piłsudskiego, zarząd klubu polecił wszystkim członkom, aby na znak żałoby przepasali czarnym kirem znaczki klubowe i inne emblematy.

06. 1935. – Została oddana do użytku kryta trybuna na stadionie ŁKS.
Pojemność 1200 widzów.
Koszt budowy wyniósł 15000 zł.

10.1935. – ŁKS zwrócił się do Zarządu Ligi z prośbą o subwencję.
W związku z kosztami budowy trybuny, klub znalazł się w trudnej sytuacji finansowej.
ŁOZPN poparł ten wniosek. Jednakże Liga nie wyraziła zgody.

1936

26.01.1936. – walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze ŁKS.
Ustalono preliminarz budżetowy na kwotę 77.500 zł.
Z czego 13.400 zł przeznaczono na spłatę zadłużenia.
We wpływach z sekcji piłki nożnej założono dochód 50.000 zł.
Koszty tejże sekcji oceniono na 35.000 zł.
Podczas obrad wpłynął wniosek o zmianę statutu w punkcie mówiącym o członkostwie.
Proponowano wprowadzić zapis, że członkiem klubu może być tylko Polak – chrześcijanin.
Wniosek ten, ze względów formalnych nie został poddany pod głosowanie.
Dokonano wyboru nowego zarządu.
Prezes:
Józef Wolczyński
.
I Vice Prezes:
Heliodor Konopka (zarazem kierownik sekcji piłki nożnej).
II Vice Prezes:
Zygmunt Rau
.
Sekretarz:
– Stefan Wierucki,
– Józef Jędraszczak.
Skarbnik:
– Karol Łukasiewicz,
– Jan Noskiewicz.
Gospodarze:
– Zygmunt Skibicki,

– Franciszek Kossuth.
Członkowie Zarządu:
– Zygmunt Krahulec,
– Stefan Snawadzki,
– Zygmunt Lange.
Kierownik sekcji piłki nożnej:
– Czesław Rębalski.
Kierownik sekcji lekkoatletycznej:
– Henryk Lubawski.
Kierownik sekcji sportów zimowych:
– Zygmunt Hanke.
Kierownik sekcji gier sportowych:
– Jan Noskiewicz.
Kierownik sekcji pływackiej:
– Henryk Kędzierzawski.
Kierownik sekcji tenisowej:
– Mieczysław Korcelli.
Kierownik sekcji kolarskiej:
– Stanisław Kowalski.
Kierownik sekcji Polskiej Odznaki Sportowej:
– Kazimierz Wardęszkiewicz.
Kierownik motorowej:
– K. Kozłowski.

1937

24.01.1937 – walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze ŁKS.
Ustalono preliminarz budżetowy na kwotę 76.000 zł.
Ze sprawozdań wynikło że Klub liczy ponad 600 członków.
Rozpoczęto dyskusję nad potrzebą wybudowania hali sportowej na terenie Parku Sportowego ŁKS.
Złożono podziękowania wojewodzie Hauke-Nowakowi i prezydentowi miasta Godlewskiemu za udzieloną pomoc.
Dokonano wyboru nowego zarządu.
Prezes:
Józef Wolczyński
.
I Vice Prezes:
Heliodor Konopka .
II Vice Prezes:
Zygmunt Rau
.
Sekretarz:
– Czesław Rębalski,
– J. Cyrański.
Skarbnik:
– Karol Łukasiewicz,
– Wawrzyniec Cyl.
Gospodarze:
– Mieczysław Korcelli,
– Zygmunt Skibicki.
Kierownik sekcji piłki nożnej:
– Henryk Lubawski.
Kierownik sekcji lekkoatletycznej:
– Jan Noskiewicz.
Kierownik sekcji sportów zimowych:
– Zygmunt Hanke.
Kierownik sekcji gier sportowych:
– Jan Noskiewicz.
Kierownik sekcji pływackiej:
– Henryk Kędzierzawski.
Kierownik sekcji tenisowej:
– Mieczysław Korcelli.
Kierownik sekcji kolarskiej:
– J. Uliński.
Kierownik sekcji Polskiej Odznaki Sportowej:
– Zygmunt Krahulec.
Kierownik motorowej:
– K.Kozłowski.

10.04.1937. – ŁKS zmienia siedzibę.
Klub przenosi się na ul. Piotrkowską 112.

01.05.1937. Prasa informuje o wybudowaniu przez miasto, betonowego płotu przy Parku Sportowym ŁKS na ulicy Karolewskiej.
W przyszłości płot będzie rozbudowany na alei Unii.

1938

31.01.1938 – walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze ŁKS.
Udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi.
Ustanowiono zmiany w statucie Klubu:
– zmniejszono liczbę członków Zarządu z 17 do 9 osób,
– powołano Radę Opiekuńczą,
– powołano Komisję Sportową, jako wydzielony dział Zarządu.
Przyznano honorowe członkostwo Klubu wojewodzie, Aleksandrowi Hauke-Nowakowi, oraz prezydentowi miasta, Mikołajowi Godlewskiemu.
Dokonano wyboru nowego zarządu.
Prezes:
Józef Wolczyński
.
I Vice Prezes:
Heliodor Konopka .
II Vice Prezes:

– Vacat.
III Vice Prezes:
– Zygmunt Skibicki.
Sekretarz:
– Jan Noskowicz,
– Eugeniusz Zemełko.
Skarbnik:
– Karol Łukasiewicz,
– Antoni Józefiak.
Gospodarz:
– Wawrzyniec Cyl,
– Henryk Wardęszkiewicz.
Kierownik sekcji piłki nożnej:
– Czesław Rębalski.
Kierownik sekcji piłki ręcznej:
– Jan Noskiewicz.
Kierownik sekcji kolarskiej:
– Józef Pfeiffer.
Kierownik sekcji strzeleckiej:
– Zygmunt Krachulec.
Kierownik sekcji szermierki:
– Michał Krzyżanowski.
Kierownik sekcji motorowej:
J. Kozłowski.
Kierownik sekcji hokeja:
– Zygmunt Lange.
Kierownik sekcji pływackiej:
– Henryk Kędzierzawski.
Kierownik sekcji tenisa:
– Józef Korcelli.
Kierownik sekcji lekkoatletycznej:
– Henryk Lubawski.

07.04.1938. – zmarł Jerzy Hirszberg, jeden ze współzałożycieli ŁKS.

09.04.1938. – Siedziba ŁKS została przeniesiona na ulicę Pierackiego 5 (obecnie Rosevelta).

1939

29.01.1939 – walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze ŁKS.
Wzięło w nim udział około 200 członków Klubu.
Przedstawiono sprawozdanie za rok 1938.
ŁKS uzyskał dochód 16.338 zł, który został przeznaczony na spłatę zaległych należności.
Bilans zamknął się kwotą 549.707 zł.
Został ustalony preliminarz budżetowy na rok 1939 w wysokości 42.000.
Zaakceptowano budżet nadzwyczajny w wysokości 10.000 zł.
Udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi.
Dokonano wyboru nowego Zarządu.
Prezes:
Józef Wolczyński
.
I Vice Prezes:
Heliodor Konopka .
II Vice Prezes:

– Stanisław Wrona.
III Vice Prezes:
płk Władysław Kulma.
Sekretarz:
– Nowakowski.
Skarbnik:
– Karol Łukasiewicz.
Członkowie Zarządu:
– Antoni Józefiak,
– Konstancja Hanke, 
– Henryk Lubawski,
– Henryk Kędzierzawski,
– Zygmunt Rębalski,
– Stanisław Kowalski,
– Jan Noskiewicz,
– Wawrzyniec Cyl,
– Zygmunt Krachulec,
– Zygmunt Skibicki,
– Mieczysław Korcelli,
Zastępcy:
– Witold Salm,
– Józef Pfeiffer,
– Zygmunt Lange.
Komisja Rewizyjna:
– Adam Sosiński,
– Paweł Goliński,
– Władysław Dickstein,
– Mieczysław Fiszer,
– Marian Andrzejak.
Sąd koleżeński:
– Wawrzyniec Maurer,
– Mieczysław Kalinowski,
– Z. Kołubek,
– Antoni Nower,
– Kazimierz Sułkowski,
– Czesław Dąbrowski,
– Stanisław Rogacki.

03.-11.06.1939 Obchody jubileuszu Trzydziestolecia ŁKS.
Impreza przeniesiona na rok 1939 z powodu kłopotów finansowych Klubu, wynikających z budowy krytej trybuny na stadionie ŁKS.


01.09.1939.
– Wybuch II Wojny Światowej.
Klub został zmuszony do zawieszenia działalności do wiosny 1945.

1945

07.04.1945. – Pierwsze, organizacyjne zebranie na którym wyłoniono zarząd ŁKS.
Prezes:
– Kazimierz Mijal.
I wiceprezes:
– Eugeniusz Krupiński.
II Wiceprezes:
– Antoni Włodarek.
Sekretarz:
– Zygmunt Kazimierczak.
Skarbnik:
– Władysław Domoszyński.
Gospodarz:
– Henryk Frey.

Siedziba Klubu znajduje się przy al. Kościuszki 85.

Jeszcze w marcu 1945, obiekty klubowe zostają przekazane do użytkowania organizacji: Związek Walki Młodych.
Dopiero interwencja u władz państwowych wiceprezesa Eugeniusza Krupińskiego, sprawiła że ŁKS odzyskał tereny Parku Sportowego.

Przez cały rok 1945 na terenie obiektów ŁKS stacjonowały oddziały Wojska Polskiego.
Żołnierze przyczynili się do przywrócenia Parku Sportowego do pierwotnego stanu.
Zlikwidowali bunkry pobudowane przez Niemców, odgruzowali teren basenu i oczyścili korty.

1978

 

Siedemdziesięciolecie Klubu
https://vod.tvp.pl/video/sport,70-lat-lodzkiego-klubu-sportowego,54792843?fbclid=IwAR3yfKz1BM32wOk5iZysrHK0bKRZfYeWaUqPGyPdzJMGVRDM70UUlU03p_U 

 

2022

Zakończono budowę nowego stadionu ŁKS.

Autor.
W.K.

Źródło informacji.
100 Lat ŁKS - Dzieje Klubu 1908-2008

Zostań Fundatorem Serwisu

Chcesz zostać fundatorem serwisu?

Chcesz wspomóc projekt?

napisz do nas na: fundator@encyklopedialks.pl

 

Zostań Fundatorem Serwisu

Chcesz zostać fundatorem serwisu?

Chcesz wspomóc projekt?

napisz do nas na: fundator@encyklopedialks.pl

FUNDATOR SEKCJI

STRONY POŚWIĘCONE ŁKS ŁÓDŹ

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this